Hva koster det å gå i kulturskolen?

Elevavgift undervisning kr. 3 780,- pr. år / kr. 1 890,- pr. semester. I tillegg kommer kr. 100,- pr. elev pr. år / kr. 50 pr. elev pr. semester til noter o.a. utstyr.
Det gis ikke søskenmoderasjon. Elevavgiften faktureres 2 ganger pr år, en faktura i høstsemesteret og en i vårsemesteret.
Betaling for elevplassen blir ikke refundert unntatt ved sykdom over 4 uker, flytting eller andre spesielle forhold som blir vurdert etter søknad.

Vi leier også ut noen instrument for kr 200,- pr semester. Det er kommunestyret som fastsetter elevavgiften.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår stort sett i våre lokaler i Dampsaga kulturhus og noe danseundervisning er også lagt til SteinkjerHallen-dansesal. Noe undervisning for de yngste elevene er lagt til grunnskolene i kommunen. Timene foregår ukentlig i skoleåret, men kan også i perioder omorganiseres opp mot prosjekt og forestillinger.

Når foregår undervisningen?

Undervisningen foregår ukentlig i hovedsak på ettermiddag og kveld. Kulturskolen følger samme skolerute som grunnskolen (fri i høstferie, vinterferie osv) - evt unntak blir gitt nærmere beskjed om. I enkelte uker kan undervisningen komprimeres mot prosjekt og forestillinger.

Må vi ha eget instrument?

Alle elever som går på musikkfag bør kunne øve hjemme. Kulturskolen leier ut musikkinstrumenter som: Fiolin, Cello, Kontrabass, Tverrfløyte, Horn. Pris kr. 200 pr semester (halvår). Øvrige blåseinstrumenter lånes ut fra skolekorpsene til medlemmer i skolekorps.

Hvem kan begynne i kulturskolen?

Kulturskolen er tilbud til barn og unge i Steinkjer kommune til de er ferdige med videregående skole. Vi har noen tilbud til barn i førskolealder. Når dere klikker dere inn på de forskjellige fagene (tilbudene) vil dere lese litt om hvor gamle elevene bør være når de begynner.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15. mai for nye elever og for våre elever som søker på nytt fag. Svar sendes i juni. Søknad til kulturskolen skal gjøres elektronisk via web siden eller på eget skjema. Elevplassen er gyldig til plassen seies opp skriftlig i epost.

Det er mulig å søke hele året. Elever blir da satt på søkerlista. Dersom vi får ledige elevplasser i løpet av skoleåret tar vi inn elever forløpende fra søkerlista.

Hva er utmeldingsfristen?

Vi har 2 utmeldingsfrister:

  • 15. mai med virkning fra skolestart om høsten
  • 15. desember med virkning fra 1. januar.

Nybegynnere har prøvetid de to første gangene. Husk å sende utmelding på epost til kulturskolen@steinkjer.kommune.no 

Svar på mottatt utmelding er deres kvittering.

Hvordan skal vi gi beskjed når en elev vil slutte?

Alle oppsigelser som skjer i løpet av skoleåret sendes på e-post til kulturskolen@steinkjer.kommune.no.

Dersom eleven ønsker å slutte ved skoleslutt er det nok å gi beskjed om dette ved re-registrering. Det blir sendt ut e-post til alle elever om dette i april med frist 15. mai.

Kan voksne få elevplass?

Alle disipliner har tilbud også for voksne elever dersom det totalt sett er ledig kapasitet. Barn og ungdom blir prioritert ved opptak.  
Vi anbefaler for øvrig voksne som ønsker å dyrke kunsten og musikken som en hobby, om også å søke seg til en av kommunens mange frivillige kor, korps, orkester, teaterlag, kunstforrening m.fl.